Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų

veiklos vertinimo tvarkos aprašo
priedas

 

 

(Veiklos vertinimo išvados forma)

 

Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba

(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas)

 

direktorė Roma Vida Pivorienė

(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

 

 

I SKYRIUS

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

 

  1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai

 

Metinės užduotys (toliau – užduotys) Siektini rezultatai Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos) Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
1.1.Pagerinti pagalbos teikimo kokybę Vilniaus ugdymo įstaigų bendruomenėms krizinėse situacijose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patobulintas Vilniaus PPT veiksmų algoritmas.

Jungtinės mokyklų psichologų grupės (JMPK) narių būtinų profesinių kompetencijų vykdant postvenciją patobulinimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengtas algoritmas.

JMPK  mokymų poreikių apklausa, sudaryta mokymų programa, pravesti mokymai 15- 20 dalyvių.

Efektyvesnis pagalbos teikimas

(iki 2017 m. gruodžio 15 d.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengtas Vilniaus PPT algoritmas.

Sudaryta anketa išsiaiškinti JMPK narių patirtį teikiant pagalbą krizinėse situacijose, turimas būtinas žinias apie darbą krizinėse situacijose.

Patikslintas JMPK narių sąrašas.

Pravesti mokymai

16 psichologų grupei apie postvencijos vykdymą.

Suplanuoti tolimesni periodiški grupės susitikimai, siekiant užtikrinti žinių ir įgūdžių aktyvumą (2 kartus per mokslo metus).

Numatytos kitų būtinų mokymų temos.

Darbai atlikti iki 2017 m.gruodžio 14 d.

JMPK narių pasirengimas leis, esant būtinumui, efektyviau teikti postvencinę pagalbą , bendruomenės nariai greičiau gaus psichologinę pagalbą.

Apmokyti psichologai galės efektyviau veikti savo ugdymo įstaigose, įvykus krizei.

 

1.2. Padidinti darbuotojų kompetencijas teikiant pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravesti mokymus tobulinant bendrąsias ir specialiąsias darbuotojų kompetencijas (80 proc. įstaigos darbuotojų).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravesti mokymai (dalyvių sąrašai,gauti pažymėjimai)), darbuotojų, dalyvavusių mokymuose procentas

(iki 2017 m. gruodžio 31 d.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 proc. darbuotojų

dalyvavo mokymuose.

Gautas žinias ir įgūdžius specialistai galės panaudoti konsultuojant klientus, skaitant paskaitas, vedant mokymus (vaikai, pedagogai, tėvai, švietimo pagalbos specialistai).

Mokymų temos:apie agresyvaus elgesio valdymą, emocinės įtampos mažinimo būdus, tėvų įtraukimą į logopedinės pagalbos teikimą, sudėtingų problemų sprendimo konkrečių atvejų sprendimą.

Viso val.: 68

Gauti išklausytų kvalifikacijos kėlimo mokymų pažymėjimai.

1.3. Pagerinti darbo sąlygas specialistams.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagerintas 2-jų kabinetų įrengimas siekiant užtikrinti specialistų atliekamų

funkcijų  kokybę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprūpinta reikiamais baldais ir priemonėmis

(iki 2017 m. spalio 1 d.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iki 2017 m. spalio 10 d.) įrengti 2 kabinetai, kuriuose sudarytos sąlygos teikti pagalbą ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams taikant įvairesnius diagnostikos ir konsultavimo būdus, pvz., taikyti žaidimų terapiją.

Nupirkti reikalingi baldai (spintos, lentynos, kilimas, žaidimai ir kt.) ir priemonės.

Sudarytos sąlygos gerinti psichologo paslaugų kokybę.

Kabinetuose dirbs 4-5 specialistai.

Papildomai: pradėtas įrengti reikalavimus atitinkantis gydytojo neurologo kabinetas (nupirkti baldai ir būtinos priemonės, įrengtas praustuvas).

 

1.4. Pozityvios tėvystės mokymai. Tikslinė grupė – tėvai, prižiūrintys vaikus namuose, gaunantys Savivaldybės 100 Eu paramą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengta informacija tėvams apie pozityvios tėvystės mokymus Vilniaus PPT.

Informacijos viešinimas Savivaldybės ir PPT el svetainėse.

Informacijos išsiuntimas

tikslinės grupės tėvams.

2-jų 15 žmonių grupių sudarymas. Mokymų pravedimas.

 

 

 

 

 

 

Parengta informacija tėvams.

Mokymų programa.

Pravestų mokymų dalyvių sąrašai.

(iki 2017 m. gruodžio 20 d.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengta informacija apie mokymus tėvams.

Išsiaiškinti tikslinės grupės tėvai.

Išsiųsta informacija tėvams el. p. nurodytais adresais.

Parengta programa.

Grupės tėvams nepravestos. Niekas iš tikslinės grupės tėvų nepanoro dalyvauti. Dalyvavimą mokymuose tėveliai galėjo rinktis laisvanoriškai.

Siekiant įvykdyti užduotį situacija kelis kartus buvo aptarta su klausimą kuravusiais ikimokyklinio ugdymo skyriaus specialistais.

 

1.5. Pasirengti Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų vykdymui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskirti psichologai, galintys konsultuoti smurtavusius arba smurtą patyrusius ugdymo įstaigų pedagogus.

Smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus miesto psichologinėje-pedagoginėje tarnyboje  tvarkos aprašo parengimas.

Patyčių ir smurto prevencijos įgyvendinimo ugdymo įstaigose aptarimai socialinių

pedagogų  periodiniuose susitikimuose PPT.

Kokybiško konsultavimo užtikrinimas.

Veiksmingesnė socialinių pedagogų veikla.

Paskirti 4 psichologai, turintys reikiamų profesinių kompetencijų konsultuoti.

Parengtas aprašas.

Socialinių pedagogų susitikimai.

(iki 2017 m. gruodžio 20 d.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laiku aptartas klausimas, paskirti 4 atsakingi konsultantai.

Parengtas aprašas.

Įvykę socialinių pedagogų susitikimai (dalyvių sąrašai).

Konsultuotos VGK dėl galimo pedagogų smurto.

Konsultuoti 2 pedagogai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Gerinti psichologinės pagalbos prienamumą ikimokyklinėms ugdymo įstaigoms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Parengti ir paskelbti informaciją apie psichologų poreikį.

2.Sudaryti PPT specialistų grupę kandidatų atrankai.

3. Pravesti kompetencijų vertinimo pokalbius su kandidatais.

4. Sudaryti kuo efektyvesnį 2 mėnesių trukmės pagalbos teikimo  modelį.

5.Pateikti siūlomas paslaugas ugdymo įstaigoms, išsiaiškinti poreikius.

6. Parengti medžiagą paskaitoms, grupinėms konsultacijoms (pedagogams ir tėvams).

 

Atrinkti ir įdarbinti psichologai.

Ugdymo įstaigų apklausos apibendrinimas.

Parengta paskaitoms medžiaga.

Paskaitytos paskaitos.

Paskaitose dalyvavusių pedagogų ir tėvų skaičius.

Suteiktos individualios ar grupinės konsultacijos.

Paslaugas gavusių ikimokyklinių ugdymo įstaigų skaičius.

(nuo 2017 m. spalio 15d. iki gruodžio 31 d.)

 

 

 

 

 

 

 

1. Atrinkti ir įdarbinti reikiamas kompetencijas turintys psichologai (10 etatų, 12 specialistų).

2. Pravesta ugdymo įstaigų, neturinčių psichologų, apklausa, apibendrinti poreikiai.

3.  Parengta medžiaga paskaitoms aktualiais, daug įtampos ir konfliktų keliančiais klausimais.

4. Parengti informaciniai lankstinukai.

Paslaugas gavo 62 ikimokyklinio ugdymo įstaigos (išreiškusios pageidavimą).

 

 

 

  1. Einamųjų metų užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

 

Užduotys Siektini rezultatai Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)
2.1. Metodinės pagalbos ikimokyklinių ugdymo įstaigų VGK teikimas, siekiant gerinti pedagoginės psichologinės pagalbos teikimą vaikams. 1. Grupinių konsultacijų pravedimas 50 % VGK apie vaiko vertinimo medžiagos rengimą siunčiant auklėtinį į PPT., komunikacijos ir bendradarbiavimo gerinimą su kitomis institucijomis..

2. Greitesnė, kokybiškesnė pagalba vaikui, šeimai, pedagogams.

3. Tikslesnis problemos apibrėžimas ir lūkesčių nustatymas.

Pravestų rennginiųVGK skaičius.

Dalyvių sąrašai.

Geresnis bendradarbiavimas su PPT.

Kokybiškesnis, greitesnis vaiko sunkumų įvertinimasir pagalba (konkrečių atvejų pavyzdžiai).

(iki 2018 m. spalio mėn.)

2.2. Bendradarbiaujant su Bendrojo ugdymo ir Ikimokyklinio ugdymo skyriais organizuoti mokymus, švietimą ugdymo įstaigų bendruomenėms siekiant gerinti mikroklimatą, užtikrinantį kuo sėkmingesnį įtraukųjį ugdymą. 1. Parengimas  paskaitų 4-5 temomis apie bendradarbiavimą su tėvais, konstruktyvų problemų, konfliktų sprendimą ir kt.

2.Pravedimas grupinių konsultacijų tėvams ir pedagogams.

3. Tolerantiškesnės bendruomenės nuostatos į įtraukųjį ugdymą.

 

Parengta paskaitų medžiaga.

Paskaitytų paskaitų, pravestų konsultacijų skaičius.

Dalyvių sąrašai.

Efektyvesnis konfliktų, problemų sprendimas, geresnis tarpusavio bendradarbiavimas,socialinės empatijos išaugimas (apklausa).

(iki 2018 m. gruodžio 31 d.)

2.3.Didinti ir gerinti tėvų supratingumą apie vaikų mokymosi sutrikimus. 1. Mokymų programos tėvams parengimas.

2. 3 mokymo grupių tėvams pravedimas.

3.Mokymų programos tėvams tikslinimas.

4. Lankstinuko tėvams apie pagalbą vaikams, turintiems dėmesio sutrikimą, parengimas.

5. Didesnis tėvų supratingumas apie vaiko sunkumus, aktyvesnis ir adekvatesnis pagalbos vaikui teikimas, bendradarbiavimo su pedagogais pagerėjimas.

Parengta programa.

Pravesti mokymai (dalyvių

sąrašai).

Parengtas lankstinukas.

Mokymų vertinimų anketa.

Pakitusios tėvų nuostatos.

Patyrimo kokybinis apibendrinimas.

(iki 2018 m. gruodžio mėn.)

2.4. Elektroninės duomenų apie PPT vertintus klientus bazės sukūrimas (toliau DB) bendradarbiaujant su Švietimo skyriumi. 1. Efektyvesnis informacijos apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus valdymas (statistiniai duomenys įvairiais pjūviais).

2. Geresnis švietimo pagalbos teikimo planavimas.

Sukurta DB programa.

DB pradėta naudoti praktikoje.

(iki 2018 m. gruodžio mėn.)

2.5. Erazmus +  KA2 tarptautinio projekto „Atsparumas“ įgyvendinimas. 1. Mokymai 6 Vilniaus mokykų VGK apie  diagnostinį įrankį skirtą apibūdinti funkcines ir disfunkcines rizikingo mokinių elgesio sritis.

2. Apklausų mokyklose pravedimas.

3. Rezultatų apibendrinimas.

4. Konferencijos, viešinančios projekto rezultatus organizavimas.

5. Sudarytos platesnės galimybės ugdymo įstaigoms tikslingiau rinktis prevencines programas.

6. Praplėstos prevencinių priemonių galimybes.

7. Įtakojimas mokyklos bendruomenės nuostatų į prevencinių veiklų būtinumą.

Pravesti mokymai (dalyvių sąrašai).

Apklausos rezultatų medžiaga (suformuluoti pasiūlymai).

Pravesta konferencija (dalyvių sąrašai).

Patirties sklaida, sudarymas galimybių kitoms ugdymo įstaigoms pasinaudoti patirtimi

planuojant prevencinių programų pasirinkimą ir įgyvendinimą.

(iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.)

2.6. Organizuoti konsultacinę, metodinę pagalbą priešmokyklinių ir pradinių klasių pedagogams, ugdantiems vaikus, turinčius įvairiapusį raidos sutrikimą. 1. Vykdyti konfliktinių situacijų prevenciją.

2. Gerinti adekvatesnio mokinių ugdymo užtikrinimą.

 

Individualios  pedagogo konsultacijos ugdymo įstaigoje.

Aptrimas VGK (susitikimo protokolas).

Grupinės konsultacijos pedagogams 2-3 kartus per metus (dalyvių sąrašai).

Sumažėjęs konfliktų skaičius.

Tinkamesnis pedagogo pasirengimas ugdymui.

(visus 2018 m.)

 

  1. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui)

(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)

 

3.1.Teisės aktų pasikeitimai.
3.2. Privalomumas pirmumą skirti neplanuotoms veikloms vykdyti.
3.3.Ugdymo įstaigų bendruomenių pasyvumas, nenoras įsitraukti į siūlomas veiklas.

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

  1. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas

 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis
4.1. Darbuotojas įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐
4.2. Darbuotojas iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐
4.3. Darbuotojas įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐
4.4. Darbuotojas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐

 

  1. Pasiūlymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikaciją

(nurodoma, kokie mokymai siūlomi darbuotojui)

 

5.1.
5.2.

 

III SKYRIUS

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

 

  1. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai: ___________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

_______________________                         __________                         _________________

(vadovo pareigos)                                                       (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

 

______________________                           __________                         _________________

(darbuotojo pareigos)                                                 (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

 

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku:

(ko nereikia, išbraukti)

 

________________________________________        ___________             ______________

(darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens pareigos)                 (parašas)                        (vardas ir pavardė)

 

––––––––––––––––––––

 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA