Informacija bendrojo ugdymo mokykloms

I. Vilniaus pedagoginė  psichologinė tarnyba atlieka mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą.

 1. Mokykla įvertinimui į PPT mokinius siunčia:
 • bendrojo ugdymo programų individualizavimui (jei mokinys turi intelekto sutrikimą);
 • bendrojo ugdymo programų pritaikymui (jeigu mokinys nepajėgia įsisąvinti Bendrųjų programų patenkinamo pasiekimų lygmens);
 • specialiojo pedagogo ir mokytojo padėjėjo pagalbos skyrimui.

Registracija vyksta telefonu +370 5 2650908 arba registratūroje A.Vivulskio g. 2a.

 1. Atvykdami į VPPT tėvai (ar globėjai) turi atsinešti:
 • vaiko gimimo liudijimo kopiją;
 • išrašą iš medicininių dokumentų;
 • vaiko raidos centro specialistų įvertinimus (jei vaikas ten lankėsi);
 • kitų medicinos ar švietimo įstaigų specialistų atliktų vertinimų kopijas, (jeigu išvados gali turėti įtakos specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymui);
 • neįgalumo pažymėjimo kopiją ( jei vaikas turi negalią);
 • mokyklos Vaiko gerovės komisijos parengtas pažymas;
 • mokytojų anketas (2 priedas ) (tos pačios ugdymo srities mokytojai gali pildyti vieną anketą);
 • WISC-III protokolo paskaičiavimų suvestines, jei mokyklos psichologas atliko vertinimą (pirmo puslapio kopiją);
 • gimtosios kalbos ir matematikos kontrolinių darbų pavyzdžius.

Tėvai (ar globėjai) turi teisę kreiptis dėl vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių  įvertinimo savo iniciatyva. Tokiais atvejais prašysime vertinimo eigoje mokyklos Vaiko gerovės komisijos paruošti  reikiamus dokumentus apie mokinį.

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas ir specialiojo ugdymo skyrimas atliekamas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 ”Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr.122-5769).

Prašome mokyklų Vaiko gerovės komisijų atsižvelgti į  specialiojo ugdymo skyrimo pažymų galiojimo terminą ir laiku nukreipti mokinius į PPT pakartotinam vertinimui. Pasibaigus pažymos galiojimo laikui, specialusis ugdymas nutrūksta. Pakartotiniam  vertinimui  (kai reikia pratęsti specialųjį  ugdymą) mokinių registracija  nevykdoma nuo kovo 1 d. iki gegužės 31d.

Jei į ugdymo įstaigą atvyksta  mokinys, kurio specialieji ugdymosi poreikiai nustatyti ne Vilniaus PPT, prašome mokyklų Vaiko gerovės komisijų pateikti informaciją apie mokinį Vilniaus PPT (atnešti/atsiųsti 7 formos kopiją.).

  II.VPPT logopedai, specialieji pedagogai bei psichologai konsultuoja Vaiko gerovės komisijos narius, pedagogus ir tėvus specialiojo ugdymo, vaikų problemiško elgesio, įtraukiojo ugdymo organizavimo klausimais, teikia pagalbą valdant krizines situacijas mokykloje. ( Registruotis telefonu 8 5 2650908).

   III.VPPT specialistai skaito paskaitas aktualiais vaiko ugdymo klausimais, švietimo pagalbos specialistams organizuoja sudėtingesnių atvejų aptarimo grupes, metodinius renginius. Informacija apie renginius  skelbiama švietimo skyriaus renginių plane arba žr.„Planuojami renginiai“

IV. Informacija apie mokymosi sutrikimus mokytojams ir tėvams.http://http://www.helpdeskinld.com

   V. Informacija Vaiko gerovės komisijoms rasite Info 1 ir Info 2