Mūsų tikslas  – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir  mokymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant reikalingą informacinę, konsultacinę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams),  pedagogams.

Mūsų misija  – teikti psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą miesto vaikams ir mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams),  pedagogams ir ugdymo įstaigoms.

 TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

Įvertinimas (diagnostika) –  vaiko pedagoginių, psichologinių sunkumų, jų priežasčių, ypatumų nustatymas.

Konsultavimas –  psichologinės pedagoginės pagalbos teikimas vaikams, tėvams, pedagogams,   ugdymo įstaigų vadovams, konsultavimas sprendžiant vaiko ugdymo problemas.

Prevencija –  pagalba  mokyklų bendruomenėms kurti palankias ir saugias sąlygas mokinio gerovei, ugdymuisi, psichinei bei fizinei sveikatai, sumažinti socialinės rizikos veiksnius bei formuoti bendrąsias kompetencijas. Prevencinių programų  diegimas ir vykdymas.

Tyrimai – aktualių psichologinių, pedagoginių, socialinių problemų įvertinimas ir analizė.

Metodinės pagalbos teikimas –  pagalba ugdymo įstaigų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir vadovams optimalių vaiko ugdymo sąlygų, programų ir metodų parinkimo klausimais.

Švietimas –  šviečia visuomenę aktualiais vaiko ugdymo ir integravimosi į visuomenę klausimais.

Organizavimas –  kaupia duomenis  apie vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių ir specifinių problemų, padeda jiems integruotis į visuomenę, inicijuoja  ir diegia naujas ugdymo formas ir metodus.

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai teikia pagalbą dirbdami komandos principu, bendradarbiaudami su mokyklomis ir kitomis  valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Pagalbos formos: individualios ir grupinės.

SPECIALISTAI

 

Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje dirba  aukštos kvalifikacijos, patyrę specialistai: psichologai,  logopedai,   specialieji pedagogai,  vaikų neurologas, socialiniai pedagogai.

Psichologai

Įvertina vaiko  psichosocialinės raidos ypatumus, galias ir sunkumus. Nustato vaiko elgesio ir emocines problemas, asmenybės raidos problemas.

Konsultuoja ir teikia rekomendacijas mokiniams, jų tėvams ( globėjams, rūpintojams),  mokytojams  šiais  klausimais: mokymosi sunkumų, brandumo mokyklai, gabumų ugdymo; elgesio ir emocijų sutrikimų ir problemų; santykių su bendraamžiais, bendravimo su tėvais sunkumų, konfliktų sprendimo; krizių; žalingų įpročių, smurto, patyčių prevencijos; profesinio pasirinkimo bei karjeros planavimo.

Logopedai

Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus bei kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, skaitymo ir rašymo sutrikimus.

Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčius mokinius, tėvus, globėjus, mokytojus, specialistus, specialiosios logopedo pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos bei korekcijos klausimais.

Specialieji pedagogai

Įvertina mokinio žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms, specialiuosius ugdymosi poreikius. Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus.

Konsultuoja ir teikia  rekomendacijas vaikams, mokytojams, specialistams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl ugdymosi.

Socialiniai pedagogai

Siekia padėti vaikams ir jų šeimoms geriau įsilieti į visuomenę, bendruomenę, švietimo ar globos įstaigą, kitas socialines įstaigas, vykdančias ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais, suteikia palaikymą bei informaciją apie priklausančias socialines garantijas, organizuoja prevencinę veiklą.

Gydytojas neurologas  

Nustato vaiko neurologinį sutrikimą, jo esmę ir priežastis, įvertina pedagoginę, psichologinę problemą medicininiu aspektu ir teikia rekomendacijas dėl vaiko sveikatos būklės, rekomenduoja kitų gydytojų konsultacijas.