Informacija bendrojo ugdymo mokykloms

 


 

I. Vilniaus pedagoginė  psichologinė tarnyba atlieka mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą.

 1. Mokykla įvertinimui į PPT mokinius siunčia:
 • bendrojo ugdymo programų individualizavimui (jei mokinys turi intelekto sutrikimą);
 • bendrojo ugdymo programų pritaikymui (jeigu mokinys nepajėgia įsisąvinti Bendrųjų programų patenkinamo pasiekimų lygmens);
 • specialiojo pedagogo ir mokytojo padėjėjo pagalbos skyrimui.

Registracija vyksta telefonu +370 5 2650908 arba registratūroje A.Vivulskio g. 2a.

 1. Atvykdami į VPPT tėvai (ar globėjai) turi atsinešti:
 • vaiko gimimo liudijimo kopiją;
 • išrašą iš medicininių dokumentų;
 • vaiko raidos centro specialistų įvertinimus (jei vaikas ten lankėsi);
 • kitų medicinos ar švietimo įstaigų specialistų atliktų vertinimų kopijas, (jeigu išvados gali turėti įtakos specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymui);
 • neįgalumo pažymėjimo kopiją ( jei vaikas turi negalią);
 • mokyklos Vaiko gerovės komisijos parengtas pažymas;
 • mokytojų anketas (2 priedas ) (tos pačios ugdymo srities mokytojai gali pildyti vieną anketą);
 • WISC-III protokolo paskaičiavimų suvestines, jei mokyklos psichologas atliko vertinimą (pirmo puslapio kopiją);
 • gimtosios kalbos ir matematikos kontrolinių darbų pavyzdžius.

Tėvai (ar globėjai) turi teisę kreiptis dėl vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių  įvertinimo savo iniciatyva. Tokiais atvejais prašysime vertinimo eigoje mokyklos Vaiko gerovės komisijos paruošti  reikiamus dokumentus apie mokinį.

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas ir specialiojo ugdymo skyrimas atliekamas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 ”Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr.122-5769).

Prašome mokyklų Vaiko gerovės komisijų atsižvelgti į  specialiojo ugdymo skyrimo pažymų galiojimo terminą ir laiku nukreipti mokinius į PPT pakartotinam vertinimui. Pasibaigus pažymos galiojimo laikui, specialusis ugdymas nutrūksta. Pakartotiniam  vertinimui  (kai reikia pratęsti specialųjį  ugdymą) mokinių registracija  nevykdoma nuo kovo 1 d. iki gegužės 31d.

Jei į ugdymo įstaigą atvyksta  mokinys, kurio specialieji ugdymosi poreikiai nustatyti ne Vilniaus PPT, prašome mokyklų Vaiko gerovės komisijų pateikti informaciją apie mokinį Vilniaus PPT (atnešti/atsiųsti 7 formos kopiją.).

  II.VPPT logopedai, specialieji pedagogai bei psichologai konsultuoja Vaiko gerovės komisijos narius, pedagogus ir tėvus specialiojo ugdymo, vaikų problemiško elgesio, įtraukiojo ugdymo organizavimo klausimais, teikia pagalbą valdant krizines situacijas mokykloje. ( Registruotis telefonu 8 5 2650908).

   III.VPPT specialistai skaito paskaitas aktualiais vaiko ugdymo klausimais, švietimo pagalbos specialistams organizuoja sudėtingesnių atvejų aptarimo grupes, metodinius renginius. Informacija apie renginius  skelbiama švietimo skyriaus renginių plane arba žr.„Planuojami renginiai“

   IV. Informacija apie mokymosi sutrikimus mokytojams ir tėvams.http://http://www.helpdeskinld.com

   V. Informacija Vaiko gerovės komisijoms rasite Info 1 ir Info 2

 


 

VILNIAUS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS) KURAVIMO TVARKA (spausti čia)

VPPT SPECIALISTŲ KURUOJAMOS VILNIAUS M. BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS) (spausti čia)

 


 

PRADEDANČIŲJŲ MOKYKLOS PSICHOLOGŲ MENTORYSTĖS VEIKLOS APRAŠAS (spausti čia)

 


 

SKUBIOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS BENDROJO UGDYMO   MOKYKLOMS TEIKIMO (IŠSKYRUS KRIZINIŲ SITUACIJŲ VALDYMĄ) TVARKOS APRAŠAS (spausti čia)

 


 

INFORMACIJA DĖL BRANDOS EGZAMINŲ IE LIETUVIŲ KALBOS IR
LITERATŪROS ĮSKAITOS PRITAIKYMŲ (spausti čia)

 


 

REKOMENDACIJOS DĖL ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGYVENDINIMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE (spausti čia)

 


 

INFORMACIJA DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO PRITAIKYMŲ (spausti čia)


 

IŠNAUDOKIME LAIKĄ TIKSLINGAI. ATSIŽVELKIME Į INDIVIDUALIUS VAIKŲ UGDYMOSI POREIKIUS

Naudingos nuorodos tėvams, vaikams, pedagogams

MOKYMAI IR EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI VAIKAMS:

1. IKT programėlių įvairiems dalykams bei veikloms sąrašai:
https://www.iklase.lt/programeles/?fbclid=IwAR1Nb_w50mrn7MLIcrjFB4rwskAsJR_vxQMOVPmGa9gSpnCsbVaM8F6IueE

2. Nemokamos anglų kalbos pamokos:
https://www.lingohut.com/lt/l1/mokykit%C4%97s-angl%C5%B3-kalbos?fbclid=IwAR0bhOQQG2DImv5ePQAfb4viB_Vl4SMPXyYzLGiUwPX7EADk5vayxvCWBE

https://100balu.lt/?fbclid=IwAR1YN53MpJvv83hAoMIA9uM41GdaQ9RjYMX2xTp55vQMGUm5r8FxinelUpk

3. Nemokama edukacinė medžiaga vaikams:
https://mokytojoturinys.lt/?fbclid=IwAR3DFItUhI5Ln9aHTMT1fXq_N1nxlqBQzvr6AjL9Ncsj6PsRKRqDTWK0f3Y

4. Nemokami nuotoliniai mokymai:
https://www.pedagogas.lt/nemokami-nuotoliniai-mokymai

5. Įdomioji Lietuvos istorija. Vaizdo įrašai:
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorijavalstybe?fbclid=IwAR3ZiuX-C1YfKOISFMyqhM-ojXBw7i-miAEcvUzhmUfHhrzX2Ut5yu0sZT8

6. Vaizdo pamokos:
http://vaizdopamokos.lt/?fbclid=IwAR0ZVn5h49ZwkGubzYEgBXyy1ozLQtkRMAthRXWOTd6i1SnJZ5XrMKUwNQ

7. Skaitmeninės mokymo priemonės:
https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/smp/?fbclid=IwAR2UjJA7DoXl4ufH5H5AenV4nrDK8389GPpVftju-rvrB9hkVXRQ2kkm4PI

8. Eduka mokyklinis turinys:
https://klase.eduka.lt/auth

9. Edukaciniai žaidimai vaikams:
https://gudrutisdutis.lt/

10. Pasiruošimas brandos egzaminams:
https://egzaminatorius.lt/

11. Jaunųjų gamtos reindžerių platforma:
www.gamtosreindzeris.lt

12. Nuotoliniai mokymai:
https://www.e-mokymosi.lt/

13. Mokomasis portalas vaikams Mokinukai.lt: https://www.youtube.com/watch?v=oNvCgBHKT8g&feature=share&fbclid=IwAR0uhWnjxmCd_rfOrKR9zU-Irm6iUl5_jmOZ1fI0LWeUAkz5H9WICMgZ6Ng

14. Edukaciniai žaidimai mažiesiems . Pasakos-žaidimai, skirti 2–5 metų vaikams, sukurti kartu su Lietuvos edukologijos universiteto mokslininkais: http://www.tuciai.lt/

15. Laiką namuose leiskime spalvingai! Vilniaus dailės akademijos studentai laiką namuose kviečia leisti spalvingai: https://bit.ly/2QtIZ2d

SMAGIOS VEIKLOS VISAI ŠEIMAI:

1. Didžiuliai suskaitmenintų kultūros ir meno vertybių ištekliai:
https://vilniausgalerija.lt/2020/03/14/vartotoju-laukia-didziuliai-suskaitmenintu-kulturos-ir-menovertybiu-istekliai-sarasas/?fbclid=IwAR2qynV1_CmLj1NsL9q6zJIj2si4PLj25z1XxSq8kWnXD5-m72FqmMOd_vs

2. Pasivaikščiokite po pasaulį sėdėdami namuose:
https://www.laimesdieta.lt/laisvalaikis/pasivaiksciokite-po-pasauli-sededami-namuose-tinka-irtevams-ir-vaikams/?fbclid=IwAR1wBX_kftv0ohVN91SLr7S0v-Fl6ZvmLEv7rERUbTlU0Zuc_URCIyRo8w

3. Nemokamas muziejų lankymas neišeinant iš namų:
https://welovelithuania.com/nemokamas-muzieju-lankymas-neiseinant-is-namu-virtualios-lietuvosmuziejugalerijos/?fbclid=IwAR0H2p0i9yJVv0tOe7B42mp2OoUh_T_y90D0qeiW97DUSrXF6UDl2NvRxaA

4. Edukacijos idėjos. „ Renkuosi mokyti! “ ir Všį „ Mokyklų tobulinimo centro“ rekomendacijos KĄ VEIKTI?:
https://mtc.lt/attachments/article/643/RM_Ka_veikti.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Gp4uUWn_WRf8LTMd4mC84iMfJ67NlCCc/view?fbclid=IwAR0bRCOnZGwZ2CByfJYeK-7zl2rueX58D6heiu3_UApPKExDgrOsnxhjTwk

5. Įdomiosios pamokos tiesiogiai:
https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/15/1151138/del-koronaviruso-namie-likusiems-vaikams-lrttelevizija-rengia-nauja-laida-idomiosios-pamokostiesiogiai?fbclid=IwAR3HLfGFwzeL2dakkNrvwS5SKCvbnW8WCOc07OrM1linzCrQXHoGEJcmBzo

6. Virtualios knygos:
https://www.vcb.lt/ka-skaityti-kai-nedirbabibliotekos/?fbclid=IwAR0Q5v1AcnwJXIZWfkD8r22ttSFx5zcx8F_UsSLOOPZRKDMiHrJTZYgqD5g

7. Skaitmeninės knygos:
https://vyturys.lt/kodas/corona?fbclid=IwAR0vgcYnlNitY5bKnNUCiaysWD3B7SN4xnQV0ONmMY_6prS05OB4Xwbcu8

8. Audio knygos:
https://soundcloud.com/vyturys382449132/sets?fbclid=IwAR0gDGnFQshPQpCi6BxJoCksHUK97X49CYncIUEJU4NVbaIuBTfzxmRH-E

9.LRT radijo įrašai. Jei pageidaujate atpalaiduoti akis, pasiklausykite R. Kmitos romano „Pietinia
kronikas“, N. Gogolio „Pamišėlio užrašų“ ar E. Ionesco „Pamokos“. Rekomenduojami radijo įrašai:
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1143807/skaityti-galima-ir-ausimis-lrt-rekomenduojamuradijo-irasu-20-ukas

10. TED TALKS/TED-ED. Tai – neišsemiamas įkvėpimo šaltinis kiekvienam. Autoritetingų
lektorių paskaitos, mokomoji medžiaga mokytojams ir mokiniams – visa tai anglų kalba pateikiama
patrauklioje internetinėje platformoje.
https://www.ted.com/
https://ed.ted.com/

11. Kūrybingumo mokykla. Tai taip pat nėra naujas projektas, tačiau įgaunantis vis naujų ir
patrauklių formų. Trumpose laidose mitus paneigia, turinį kuria mokytojai T. Ramanauskas ir K.
Sabolius.
https://kurybingumomokykla.lt/

12. Youtube turinys. Be abejo, gerai paieškoję „Youtube“ rasite visko, taip pat ir filmų, kuriuos
galima žiūrėti legaliai. Jei nematėte, jokiu būdu nepraleiskite itin jautrios, visos žmonijos patirtis
apjungiančios juostos „Human“ (šį filmą mokytojai tikrai galėtų parodyti ir pamokų metu).
Filmo „Human“ 1 dalis: https://www.youtube.com/watch?v=FLqft-ICVQo
Filmo „Human“ 2 dalis: https://www.youtube.com/watch?v=ZoHWcpz5oZM
Filmo „Human“ 3 dalis: https://www.youtube.com/watch?v=w0653vsLSqE&t=24s

13. Kinas į namus:
https://zmonescinema.lt/

14. „KINO PAVASARIO“ filmai internete (ir televizijoje). Kaip ir žadėta, festivalis vyks kovo 19–
balandžio 2 dienomis, tačiau dėl Lietuvoje paskelbto karantino žiūrovai filmais mėgautis galės
namų kino platformose (nepraleiskite geriausiu filmu pirmą sykį „Oskarų“ istorijoje išrinkto filmo
ne anglų kalba „Parazitas“):
https://kinopavasaris.lt/lt/festivalis-namuose

15. Valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklių transliacijos internete. Transliacijos iškart
susilaukė milžiniško susidomėjimo. Kaip rašoma teatro feisbuko paskyroje, spektaklius ir toliau bus
galima stebėti penktadieniais bei savaitgaliais, tačiau tik nurodytu metu (vėliau nuorodos
panaikinamos):
https://www.facebook.com/VSDTeatras/

16. Platformos kinofondas.lt filmai internete. Jau seniai veikianti lietuviškų filmų bazė internete vis
dar daugeliui nėra žinoma. Be reikalo! Čia rasite nemažai šalies režisierių kurtų filmų, tarp jų – A.
Žebriūno „Gražuolę“, „Velnio nuotaką“, R. Vabalo „Marš, marš tra-ta-ta!“ ar I. Miškinio juostą
„Artimos šviesos“. Daugelis filmų yra visiškai nemokami, o likusieji tikrai nebrangūs:
https://www.kinofondas.lt/filmai/

17. Ką veikti paaugliams ? 32 būdai, kaip leisti laiką namuose: https://bit.ly/VilniusPaaugliams

18. Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka.‎Skaitymo iššūkis. Bent viena perskaityta knyga per savaitę:
https://www.facebook.com/VSCBiblioteka/photos/gm.580069112857733/2508006465969888/?type=3&theater

19. Tėvai švietimui. Naudingos nuorodos: https://tevaisvietimui.lt/naudinga/

NAUDINGOS NUORODOS, STRAIPSNIAI:

http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-naujienos/560-psichologe-ausra-kuriene-susideliojus-karantinodienotvarke-bus-maziau-streso-ir-itampos
http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-naujienos/559-ka-veikti-kartu-su-vaikais-namuose
https://vilniausgalerija.lt/2020/03/16/lietuviu-kalbos-mokytojas-pateike-pasiulymu-kokia-veiklauzsiimti-karantino-metu/?fbclid=IwAR3lAGEPK6msFXkVjQpjMo1922pvHZ30N1Z5Zr_w8HB6e3mIJz6AiHe2zA
http://www.svietimonaujienos.lt/kaip-su-vaikais-kalbetis-apie-korona-virusa/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/naujienu-portale-15min-startuoja-antikoroninerubrika-visai-seimai-ne-vienas-namuose-56-1291128