Informacija ikimokyklinio ugdymo mokykloms

  1. Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba atlieka mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą ir skiria specialiąją pagalbą.Vaikus registruoja tėvai (ar globėjai) telefonu  2650908.

Atvykdami į VPPT tėvai (ar globėjai) turi atsinešti:

  • Vaiko gimimo liudijimo kopiją.
  • Išrašą iš medicininių dokumentų,
  • Išrašą iš Vaiko raidos centro (jei lankėsi anksčiau).
  • Neįgalumo pažymėjimo kopiją ( jei vaikas turi negalią).

Mokyklos Vaiko gerovės komisija pateikia:

  • Sutikimą (6 priedas),
  • Pažymos dėl pirminio įvertinimo (5 priedas) kopiją,
  • Atliekant pakartotinį vertinimą VPPT, Pasiekimų aprašo (3 priedas) kopiją.

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas ir specialiojo ugdymo skyrimas atliekamas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m.   rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 ”Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011,    Nr.122-5769).

2. VPPT logopedai, specialieji pedagogai bei psichologai konsultuoja Vaiko gerovės komisijos narius, pedagogus ir tėvus specialiojo ugdymo, vaikų problemiško elgesio, įtraukiojo ugdymo organizavimo klausimais. Registruotis telefonu 8 5 2650908.

3. VPPT specialistai skaito paskaitas, organizuoja vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, atvejų aptarimo grupes. Informaciją apie renginius pranešame elektroniniu paštu. Norėdami užtikrinti efektyvų darbą,  ribojame dalyvių skaičių. Norinčius dalyvauti, kviečiame registruotis iš anksto.

4. Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų sąrašus tvirtina bei konsultuoja vyr. logopedė Aušra Baublytė trečiadieniais nuo 14 iki 16 val.

 INDIVIDUALUS PAGALBOS VAIKUI PLANAS (spausti čia)