1. Informacija ikimokyklinio ugdymo mokykloms.

  1. Vilniaus  pedagoginė psichologinė tarnyba atlieka mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą ir skiria specialiąją pagalbą.Vaikus registruoja tėvai (ar globėjai) telefonu  2650908.

Atvykdami į VPPT tėvai (ar globėjai) turi atsinešti:

  • Vaiko gimimo liudijimo kopiją.
  • Išrašą iš medicininių dokumentų,
  • Išrašą iš Vaiko raidos centro (jei lankėsi anksčiau).
  • Neįgalumo pažymėjimo kopiją ( jei vaikas turi negalią).

Mokyklos Vaiko gerovės komisija pateikia:

  • Sutikimą (6 priedas),
  • Pažymos dėl pirminio įvertinimo (5 priedas) kopiją,
  • Atliekant pakartotinį vertinimą VPPT, Pasiekimų aprašo (3 priedas) kopiją.

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas ir specialiojo ugdymo skyrimas atliekamas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m.   rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 ”Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011,    Nr.122-5769).

2. VPPT logopedai, specialieji pedagogai bei psichologai konsultuoja Vaiko gerovės komisijos narius, pedagogus ir tėvus specialiojo ugdymo, vaikų problemiško elgesio, įtraukiojo ugdymo organizavimo klausimais. Registruotis telefonu 8 5 2650908.

3. VPPT specialistai skaito paskaitas, organizuoja vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, atvejų aptarimo grupes. Informaciją apie renginius pranešame elektroniniu paštu. Norėdami užtikrinti efektyvų darbą,  ribojame dalyvių skaičių. Norinčius dalyvauti, kviečiame registruotis iš anksto.

4. Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų sąrašus tvirtina bei konsultuoja vyr. logopedė Aušra Baublytė trečiadieniais nuo 14 iki 16 val.

 

  2.Individualus pagalbos vaikui planas (spausti čia)

 

   3. Dėl vaiko brandumo priešmokykliniam ugdymui vertinimo.

 Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau –Tarnyba) primena, kad nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas privalomas visiems vaikams.1

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.2

Priimant vaiką į priešmokyklinę grupę tėvai (globėjai) ir ugdymo įstaiga pasirašo mokymo sutartį, kurioje nurodoma, pagal kokią programą vaikas ugdysis, programos vykdymo pradžia ir pabaiga.

Nuo 2018 m. rugsėjo priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į  Tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis.2,3

Atkreipiame dėmesį, kad vertinimas atliekamas konsultavimo tikslais. Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priima tėvai (globėjai).

Tėvai (globėjai)  dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo gali kreiptis į Vilniaus pedagoginę psichologinę tarnybą ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo galimybės).

Atkreipiame dėmesį ir paaiškiname, kad pradinis ugdymas pradedamas teikti anksčiau, t.y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Tiems vaikams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, priešmokyklinio ugdymo programą pritaiko priešmokyklinio ugdymo pedagogas kartu su pagalbos mokiniui specialistais ir tėvais (globėjais).

Dėl vaiko brandumo įvertinimo (konsultavimo tikslais) Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje tėvai (globėjai) gali registruotis  tel. 2650908 darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00.

Atvykstant vertinimui su savimi būtina turėti vaiko gimimo liudijimo kopiją.

1 Teisinis pagrindas:

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr.  I-1489 2, 7, 8, 9, 24, 27, 36, 37, 43, 46  ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. XII-2213.

2 Teisinis pagrindas:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo įsakymas 2016 m. liepos 22 d. Nr. V-674.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  įsakymas 2018 m. vasario 5 d. Nr. V-100.

3 Teisinis pagrindas:

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926.

 


  VILNIAUS MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KURAVIMO TVARKA (spausti čia)

VPPT  SPECIALISTŲ KURUOJAMOS VILNIAUS MIESTO UGDYMO ĮSTAIGOS, VYKDANČIOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS (spausti čia)


 

     

IŠNAUDOKIME LAIKĄ TIKSLINGAI. ATSIŽVELKIME Į INDIVIDUALIUS VAIKŲ UGDYMOSI POREIKIUS

Naudingos nuorodos tėvams, vaikams, pedagogams

MOKYMAI IR EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI VAIKAMS:

1. IKT programėlių įvairiems dalykams bei veikloms sąrašai:
https://www.iklase.lt/programeles/?fbclid=IwAR1Nb_w50mrn7MLIcrjFB4rwskAsJR_vxQMOVPmGa9gSpnCsbVaM8F6IueE

2. Nemokamos anglų kalbos pamokos:
https://www.lingohut.com/lt/l1/mokykit%C4%97s-angl%C5%B3-kalbos?fbclid=IwAR0bhOQQG2DImv5ePQAfb4viB_Vl4SMPXyYzLGiUwPX7EADk5vayxvCWBE

https://100balu.lt/?fbclid=IwAR1YN53MpJvv83hAoMIA9uM41GdaQ9RjYMX2xTp55vQMGUm5r8FxinelUpk

3. Nemokama edukacinė medžiaga vaikams:
https://mokytojoturinys.lt/?fbclid=IwAR3DFItUhI5Ln9aHTMT1fXq_N1nxlqBQzvr6AjL9Ncsj6PsRKRqDTWK0f3Y

4. Nemokami nuotoliniai mokymai:
https://www.pedagogas.lt/nemokami-nuotoliniai-mokymai

5. Įdomioji Lietuvos istorija. Vaizdo įrašai:
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorijavalstybe?fbclid=IwAR3ZiuX-C1YfKOISFMyqhM-ojXBw7i-miAEcvUzhmUfHhrzX2Ut5yu0sZT8

6. Vaizdo pamokos:
http://vaizdopamokos.lt/?fbclid=IwAR0ZVn5h49ZwkGubzYEgBXyy1ozLQtkRMAthRXWOTd6i1SnJZ5XrMKUwNQ

7. Skaitmeninės mokymo priemonės:
https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/smp/?fbclid=IwAR2UjJA7DoXl4ufH5H5AenV4nrDK8389GPpVftju-rvrB9hkVXRQ2kkm4PI

8. Eduka mokyklinis turinys:
https://klase.eduka.lt/auth

9. Edukaciniai žaidimai vaikams:
https://gudrutisdutis.lt/

10. Pasiruošimas brandos egzaminams:
https://egzaminatorius.lt/

11. Jaunųjų gamtos reindžerių platforma:
www.gamtosreindzeris.lt

12. Nuotoliniai mokymai:
https://www.e-mokymosi.lt/

13. Mokomasis portalas vaikams Mokinukai.lt: https://www.youtube.com/watch?v=oNvCgBHKT8g&feature=share&fbclid=IwAR0uhWnjxmCd_rfOrKR9zU-Irm6iUl5_jmOZ1fI0LWeUAkz5H9WICMgZ6Ng

14. Edukaciniai žaidimai mažiesiems . Pasakos-žaidimai, skirti 2–5 metų vaikams, sukurti kartu su Lietuvos edukologijos universiteto mokslininkais: http://www.tuciai.lt/

15. Laiką namuose leiskime spalvingai! Vilniaus dailės akademijos studentai laiką namuose kviečia leisti spalvingai: https://bit.ly/2QtIZ2d

SMAGIOS VEIKLOS VISAI ŠEIMAI:

1. Didžiuliai suskaitmenintų kultūros ir meno vertybių ištekliai:
https://vilniausgalerija.lt/2020/03/14/vartotoju-laukia-didziuliai-suskaitmenintu-kulturos-ir-menovertybiu-istekliai-sarasas/?fbclid=IwAR2qynV1_CmLj1NsL9q6zJIj2si4PLj25z1XxSq8kWnXD5-m72FqmMOd_vs

2. Pasivaikščiokite po pasaulį sėdėdami namuose:
https://www.laimesdieta.lt/laisvalaikis/pasivaiksciokite-po-pasauli-sededami-namuose-tinka-irtevams-ir-vaikams/?fbclid=IwAR1wBX_kftv0ohVN91SLr7S0v-Fl6ZvmLEv7rERUbTlU0Zuc_URCIyRo8w

3. Nemokamas muziejų lankymas neišeinant iš namų:
https://welovelithuania.com/nemokamas-muzieju-lankymas-neiseinant-is-namu-virtualios-lietuvosmuziejugalerijos/?fbclid=IwAR0H2p0i9yJVv0tOe7B42mp2OoUh_T_y90D0qeiW97DUSrXF6UDl2NvRxaA

4. Edukacijos idėjos. „ Renkuosi mokyti! “ ir Všį „ Mokyklų tobulinimo centro“ rekomendacijos KĄ VEIKTI?:
https://mtc.lt/attachments/article/643/RM_Ka_veikti.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Gp4uUWn_WRf8LTMd4mC84iMfJ67NlCCc/view?fbclid=IwAR0bRCOnZGwZ2CByfJYeK-7zl2rueX58D6heiu3_UApPKExDgrOsnxhjTwk

5. Įdomiosios pamokos tiesiogiai:
https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/15/1151138/del-koronaviruso-namie-likusiems-vaikams-lrttelevizija-rengia-nauja-laida-idomiosios-pamokostiesiogiai?fbclid=IwAR3HLfGFwzeL2dakkNrvwS5SKCvbnW8WCOc07OrM1linzCrQXHoGEJcmBzo

6. Virtualios knygos:
https://www.vcb.lt/ka-skaityti-kai-nedirbabibliotekos/?fbclid=IwAR0Q5v1AcnwJXIZWfkD8r22ttSFx5zcx8F_UsSLOOPZRKDMiHrJTZYgqD5g

7. Skaitmeninės knygos:
https://vyturys.lt/kodas/corona?fbclid=IwAR0vgcYnlNitY5bKnNUCiaysWD3B7SN4xnQV0ONmMY_6prS05OB4Xwbcu8

8. Audio knygos:
https://soundcloud.com/vyturys382449132/sets?fbclid=IwAR0gDGnFQshPQpCi6BxJoCksHUK97X49CYncIUEJU4NVbaIuBTfzxmRH-E

9.LRT radijo įrašai. Jei pageidaujate atpalaiduoti akis, pasiklausykite R. Kmitos romano „Pietinia
kronikas“, N. Gogolio „Pamišėlio užrašų“ ar E. Ionesco „Pamokos“. Rekomenduojami radijo įrašai:
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1143807/skaityti-galima-ir-ausimis-lrt-rekomenduojamuradijo-irasu-20-ukas

10. TED TALKS/TED-ED. Tai – neišsemiamas įkvėpimo šaltinis kiekvienam. Autoritetingų
lektorių paskaitos, mokomoji medžiaga mokytojams ir mokiniams – visa tai anglų kalba pateikiama
patrauklioje internetinėje platformoje.
https://www.ted.com/
https://ed.ted.com/

11. Kūrybingumo mokykla. Tai taip pat nėra naujas projektas, tačiau įgaunantis vis naujų ir
patrauklių formų. Trumpose laidose mitus paneigia, turinį kuria mokytojai T. Ramanauskas ir K.
Sabolius.
https://kurybingumomokykla.lt/

12. Youtube turinys. Be abejo, gerai paieškoję „Youtube“ rasite visko, taip pat ir filmų, kuriuos
galima žiūrėti legaliai. Jei nematėte, jokiu būdu nepraleiskite itin jautrios, visos žmonijos patirtis
apjungiančios juostos „Human“ (šį filmą mokytojai tikrai galėtų parodyti ir pamokų metu).
Filmo „Human“ 1 dalis: https://www.youtube.com/watch?v=FLqft-ICVQo
Filmo „Human“ 2 dalis: https://www.youtube.com/watch?v=ZoHWcpz5oZM
Filmo „Human“ 3 dalis: https://www.youtube.com/watch?v=w0653vsLSqE&t=24s

13. Kinas į namus:
https://zmonescinema.lt/

14. „KINO PAVASARIO“ filmai internete (ir televizijoje). Kaip ir žadėta, festivalis vyks kovo 19–
balandžio 2 dienomis, tačiau dėl Lietuvoje paskelbto karantino žiūrovai filmais mėgautis galės
namų kino platformose (nepraleiskite geriausiu filmu pirmą sykį „Oskarų“ istorijoje išrinkto filmo
ne anglų kalba „Parazitas“):
https://kinopavasaris.lt/lt/festivalis-namuose

15. Valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklių transliacijos internete. Transliacijos iškart
susilaukė milžiniško susidomėjimo. Kaip rašoma teatro feisbuko paskyroje, spektaklius ir toliau bus
galima stebėti penktadieniais bei savaitgaliais, tačiau tik nurodytu metu (vėliau nuorodos
panaikinamos):
https://www.facebook.com/VSDTeatras/

16. Platformos kinofondas.lt filmai internete. Jau seniai veikianti lietuviškų filmų bazė internete vis
dar daugeliui nėra žinoma. Be reikalo! Čia rasite nemažai šalies režisierių kurtų filmų, tarp jų – A.
Žebriūno „Gražuolę“, „Velnio nuotaką“, R. Vabalo „Marš, marš tra-ta-ta!“ ar I. Miškinio juostą
„Artimos šviesos“. Daugelis filmų yra visiškai nemokami, o likusieji tikrai nebrangūs:
https://www.kinofondas.lt/filmai/

17. Ką veikti paaugliams ? 32 būdai, kaip leisti laiką namuose: https://bit.ly/VilniusPaaugliams

18. Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka.‎Skaitymo iššūkis. Bent viena perskaityta knyga per savaitę:
https://www.facebook.com/VSCBiblioteka/photos/gm.580069112857733/2508006465969888/?type=3&theater

19. Tėvai švietimui. Naudingos nuorodos: https://tevaisvietimui.lt/naudinga/

NAUDINGOS NUORODOS, STRAIPSNIAI:

http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-naujienos/560-psichologe-ausra-kuriene-susideliojus-karantinodienotvarke-bus-maziau-streso-ir-itampos
http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-naujienos/559-ka-veikti-kartu-su-vaikais-namuose
https://vilniausgalerija.lt/2020/03/16/lietuviu-kalbos-mokytojas-pateike-pasiulymu-kokia-veiklauzsiimti-karantino-metu/?fbclid=IwAR3lAGEPK6msFXkVjQpjMo1922pvHZ30N1Z5Zr_w8HB6e3mIJz6AiHe2zA
http://www.svietimonaujienos.lt/kaip-su-vaikais-kalbetis-apie-korona-virusa/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/naujienu-portale-15min-startuoja-antikoroninerubrika-visai-seimai-ne-vienas-namuose-56-1291128