Brandumo įvertinimas

Vaikams, norintiems pradėti lankyti pirmąją klasę, kai tais kalendoriniais metais jiems dar nesueina 7 metai, arba norintiems pradėti lankyti priešmokyklinę grupę, kai tais kalendoriniais metais jiems dar nesueina 6 metai, turi būti atliktas brandos įvertinimas.

Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, brandumas nėra vertinamas.

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimą reglamentuojantys dokumentai:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK – 2173 patvirtintas „Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas“

Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. ISAK – 2173 ,,Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. ISAK – 2173  „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nauja redakcija (2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-751).