Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d.  vaiko brandumo vertinimas neprivalomas, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų)  sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai.

 Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į Vilniaus miesto psichologinę-pedagoginę tarnybą (toliau – Tarnyba) dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą įvertinimo.

Tarnyba, gavus  tėvų (globėjų)  prašymą, per 20 darbo dienų  nuo vaiko įvertinimo dienos pateikia rekomendacijas tėvams (globėjams) dėl vaiko pasirengimo mokytis.

Atkreipiame dėmesį, kad vertinimas atliekamas konsultavimo tikslais, siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priima tėvai (globėjai).

Pradinis ugdymas pradedamas teikti anksčiau, t. y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Tėvai (globėjai)  dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo gali kreiptis į  Tarnybą ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo galimybes).

Šio pokyčio teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I – 1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas, priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 5 d. Nr. V-100 įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr.V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“  pakeitimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eeb5d5d0ec5c11e78a1adea6fe72f3c5

Vaiko brandumo įvertinimas Tarnyboje vyks nuo 2018 m. kovo 20 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

  Tėvai (globėjai) dėl vaiko įvertinimo gali registruotis tel. (8 5) 265 0908 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. (pietų pertrauka  12.00 val. – 12.45 val.).

Registracija vyks nuo 2018 m. vasario 19 d. iki 2018 m. kovo 19 d.

Atvykstant vertinimui su savimi būtina turėti vaiko gimimo liudijimo kopiją.