Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, buvę mokiniai ir eksternai turi teisę laikyti pritaikytus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos bei brandos egzaminus.
Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-258 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-50 redakcija bei 2016 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. V-94 redakcija) ,,PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠU“ prašo mokyklų Vaiko gerovės komisijų pirmininkų:

1. Informuoti šiuos mokinius dėl prašymo pateikimo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos bei brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokyklos vadovui.
2. Mokiniai, kurie nėra vertinti Tarnyboje, bet turi klausos sutrikimų ar kochlearinių implantų, regos sutrikimų, judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų, sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimą, dizartriją, privalo pateikti gydytojų išduotas pažymas, patvirtinančias šiuos sutrikimus:
2.1. mokinys ir buvęs mokinys, turintis vidutinį, žymų, labai žymų ar gilų klausos sutrikimą (kurtumą) ar kochlearinį implantą pateikia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo otolaringologo pažymą apie klausos sutrikimą ir klausos toninę audiogramą. Pažymoje turi būti nurodoma klausos sutrikimo grupė (vidutinis, žymus, labai žymus, gilus klausos sutrikimas ar kochlearinis implantas);
2.2. mokinys ir buvęs mokinys, turintis regos sutrikimą, pateikia gydytojo pažymą, kurioje turi būti nurodoma regos sutrikimo grupė (vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas aklumas, visiškas aklumas) ;
2.3. mokinys ir buvęs mokinys, turintis judesio ir padėties sutrikimą, pateikia gydytojo pažymą, kurioje nurodoma judesio ir padėties sutrikimo grupė (vidutinis, sunkus, labai sunkus).
3. Iki 2017 m. gruodžio 18 d. Tarnybai pateikti Baigiamųjų klasių (10 kl. ir 12 kl.) mokinių, buvusių mokinių ir eksternų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašą (2 priedas), kuriems bus reikalingos Tarnybos pažymos. Sąrašą atsiųsti Word variante (nesiųsti skenuoto dokumento!).
Prašome:
3.1. lentelę pildyti šriftu Times New Roman 12;
3.2. lentelę pildyti labai atidžiai, t.y. tiksliai nurodyti mokinio asmens duomenis, specialiųjų
ugdymosi poreikių grupę ir specialiųjų ugdymosi poreikių lygį;
3.3. lenteles siųsti adresu  informacijavppt@gmail.com
4. Paskirti atsakingą asmenį, kuris:
4.1. palaikytų ryšį su Tarnyba;
4.2. aptartų su mokiniu (ir/ar jo tėvais), turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių dėl specifinio
mokymosi (skaitymo) sutrikimo, būtinybę organizuoti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą atskiroje patalpoje ar gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzaminą atskiroje brandos egzamino centro patalpoje;
4.3. aptartų su mokiniu (ir/ar jo tėvais), turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusio raidos sutrikimo ar dėl nerimo spektro sutrikimo, būtinybę vykdyti brandos egzaminus mokiniui įprastoje ugdymosi aplinkoje (t.y. mokykloje, kurioje mokomasi/mokytasi) ;
4.3.1. atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad nerimo sutrikimai gali būti gydomi ir išgydomi. Egzaminų pritaikymui, kai mokinys pageidauja laikyti egzaminus įprastoje ugdymosi aplinkoje, reikalingi šį sutrikimą patvirtinantys medicininiai dokumentai;
4.4. surinktų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl specifinio mokymosi (rašymo) sutrikimo ir bendrųjų mokymosi sutrikimų, lietuvių kalbos ir gimtosios kalbos originalius (neatšviestus!) ištaisytus rašto darbus (rašinius, diktantus, atpasakojimus, kūrybinius darbus) ;
4.5. pateiktų Tarnybai Pažymos dėl specialiojo ugdymosi ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo kopiją (8 priedas), jei mokinys buvo vertintas ne Vilniaus miesto PPT;
4.6. surinktų kitus Tarnybai reikalingus dokumentus (žr. Tvarkos aprašą) ;
4.7. pateiktų Tarnybai visus reikalingus pažymoms išrašyti dokumentus iki 2018 m. sausio 10 dienos.