Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba ieško psichologų, galinčių dirbti ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba ieško psichologų, galinčių dirbti ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

I.PSICHOLOGO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  1. Psichologas yra Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos (toliau Tarnyba) darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį.
  2. PASKIRTIS IR VEIKLOS SRITIS
  3. Psichologo pareigybė reikalinga vykdyti psichologo funkcijas Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, teikiant švietimo, konsultavimo paslaugas ugdymo įstaigų bendruomenės nariams. Dalyvauti Tarnybos darbe įvertinant ikimokyklinių ugdymo įstaigų psichologinės pagalbos poreikį, kuriant psichologinės pagalbos modelį Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.  Savo kompetencijos ribose, esant  Tarnybos pavedimui, dalyvauti formuojant  modelio veiklų tęstinumą.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymą  ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių  ugdymą bei kitus su funkcijomis susijusius teisės aktus;

3.2. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro) arba jam prilygintą (vienpakopį) socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties išsilavinimą;

3.3. turėti darbo patirties teikiant psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;

3.4. turėti patirties įvertinant vaiko galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas; konsultuojant mokytojus ir tėvus vaikų ugdymo klausimais;

3.5. gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;

3.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dirbti komandoje;

3.6. gebėti bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

3.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point.

3.8. Gebėjimas konsultuoti užsienio kalba (rusų, lenkų, anglų, vokiečių ir kt.) būtų privalumas.

3.9. 1-3 metų darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje būtų privalumas.

 

  1. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
  2. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Tarnybos vadovui.
  3. KITOS DARBO SĄLYGOS
  4. Siūlomas darbas yra pagal terminuotą darbo sutartį iki 2017 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus terminui kandidatams gali būti pasiūlyta neterminuota darbo sutartis Tarnyboje.

Norintys dalyvauti atrankoje, prašomi pateikti išsamų gyvenimo aprašymą (CV) bei  išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas  el. paštu  rastine@ppt.vilnius.lm.lt   arba pristatyti adresu  A.Vivulskio g.  2a, Vilnius,  1 kab.,  iki 2017 m.  spalio 9 d. 9 val. Tel. pasiteiravimui (8 5) 2 650912. Atrinkti kandidatai bus kviečiami individualiam pokalbiui.