Šių metų balandžio 23–29 dienomis Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos  atstovai stažavosi Jungtinėje Karalystėje esančiame Kenterberio koledže ir  supažino su Didžiosios Britanijos švietimo sistema bei profesiniu mokymu. Stažuotė vyko Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro vykdomo projekto „Pedagogų pasiruošimas socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų įtraukčiai į Lietuvos profesinį mokymą“ (Nr. 2016-1-LT01-KA102-022928) metu.

Vilniaus psichologinė–pedagoginė tarnyba, Kauno taikomosios dailės mokykla ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras yra vykdomo projekto partneriai.

 Projekto tikslas – pasiruošti ir vykdyti socialinės atskirties ir kitų kultūrų integraciją į Lietuvos profesinį mokymą, pasisemti žinių ir praktinių gebėjimų iš patirtį turinčių ES šalių.

Kenterberio koledžas pirmauja kuriant novatoriškas strategijas ir pritraukiant sunkiai pasiekiamas grupes: tautines mažumas, pabėgėlius, buvusius kalinius. Koledžas turi verslo ir mokymo centrą, kuriame vykdo IT, anglų kalbos, matematikos mokymo programas, padedančias minėtoms tikslinėms grupėms integruotis į darbo rinką. Koledže sukurta efektyvi pagalbos mokiniui sistema.

Projektas buvo inicijuotas Lietuvos profesinio mokymo įstaigose pastebėjus tendenciją, jog daugėja imigrantų, panorusių mokytis amato ir įsitvirtinti šalies darbo rinkoje. Plečiasi kitų kultūrų mokinių ratas ugdymo institucijose, daugėja socialiai pažeidžiamų asmenų – tai mokiniai iš asocialių šeimų, vaikų globos namų, buvę kaliniai. Prognozuojama, kad ateityje socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų skaičius profesiniame mokyme augs.

Šiuo projektu siekiama kelti pedagogų kvalifikaciją dirbant su minėtomis grupėmis, sėkmingai jas integruojant į mokymo(si) procesą.

Projekto metu dar 12 profesinio mokymo specialistų jau stažavosi Vokietijoje. Stažuotė Jungtinėje Karalystėje – antroji projekto metu numatyta profesinė praktika.